Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Оголошення
23.06.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кар'єр Городниця»,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
код ЄДРПОУ 31973693
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили проце відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інфовмує про намір провадити плановану діяльність та оцінкуїї впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 47854, Тернопільська область, Тернопільський район,
с. Городниця, директор Гладин Руслан Степанович,
контактний номер телефону: 067 350-14-20, е-таїї: гомКагег(Фикг.пеї
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність,її характеристика, технічні альтернативи".
2.1 Планована діяльність,її характеристика.
ТОВ «Кар'єр Городниця» здійснює видобуток корисної копалини на
Городницькому родовищі вапняків площею 4,2 га, відкритим способом у відповідності
до отриманого спеціального дозволу на користування надрами 25581 від 20 червня
2012 року, придатних для виробництва щебеню будівельного, та планує розширення
меж родовища але не більш як на 50 відсотків (2,1 га) раніше наданої у користування
площі ділянки надр з метою збільшення обсягу видобування корисних копалин.
Площа планованого розширення меж ділянка Західна Городницького родовища
вапняків становить- 2,1 га.
Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних
порід, яка передбачає попереднє вибухове розпушення.
Передбачається багатоуступна розробка корисної копалини з паралельним
переміщенням фронту робіт. Відповідно до виробничої потужності кар'єру, гірничогеологічних умов та прийнятої системи розробки, прийнято екскаваторний спосіб
навантаження попередньо розпушеного буро-вибуховим способом вапняку. Для цього
використовується наявний на кар'єрі одноківшовий екскаватор Уоімо ЕС-290 на
гусеничному ходу з ємністю ковша 1,7 м). Ї рунтово-рослинний шар знімається
х Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

23 червня 2022 року
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)
20226219616
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кар'єр Городниця»,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
код ЄДРПОУ 31973693
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса: 47854, Тернопільська область, Тернопільський район,
с. Городниця, директор Гладин Руслан Степанович,
контактний номер телефону: 067 350-14-20, е-таїї: Том Кагег(ФиКг.пеї
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
24 Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «Кар'єр Городниця» здійснює видобуток корисної копалини на
Городницькому родовищі вапняків площею 4,2 га, відкритим способом у відповідності
дод отриманого спеціального дозволу на користування надрами Хо5581 від 20 червня
2012 року, придатних для виробництва щебеню будівельного, та планує розширення
меж родовища але не більш як на 50 відсотків (2,1 га) раніше наданої у користування
площі ділянки надр з метою збільшення обсягу видобування корисних копалин.
Площа планованого розширення меж ділянка Західна Городницького родовища
вапняків становить - 2,1 га.
Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних
порід, яка передбачає попереднє вибухове розпушення.
Передбачається багатоуступна розробка корисної копалини з паралельним
переміщенням фронту робіт. Відповідно до виробничої потужності кар'єру, гірничогеологічних умов та прийнятої системи розробки, прийнято екскаваторний спосіб
навантаження попередньо розпушеного буро-вибуховим способом вапняку, Для цього
використовується наявний на кар'єрі одноківшовий екскаватор Уосіуо ЕС-290 на
гусеничному ходу з ємністю ковша 1,7 м). Грунтово-рослинний шар знімається

ж Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
селективно і використовується для рекультивації. Суглинки та зруйновані вапняки
розробляються і
вивозятьсяу відвал.
Проведення буро-вибухових робіт передбачається із залученням підрядної
організації, що має спеціальні дозволи на проведення зазначених робіт, та спеціальне
обладнання.
Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту робіт та
зовнішнім відвалоутворенням,яка не передбачає попереднє вибухове розпушення.
Попереднє розпушення корисної копалини передбачається за допомогою
екскаватора з гідроклином, та навантаженням в автосамоскиди, які вивозять гірничу
масу у тимчасові відвали.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива1.
Городницьке родовище та ділянка Західна Городницького родовища розташовані
в східній частині Тернопільської області, на межиріччі Серет-Збруч, за 2,5 км на
північний схід від с. Городниця Скалатськоїміської об'єднаної територіальної громади
Тернопільського району Тернопільської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки родовище територіально
прив'язане до покладів корисних копалин.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення,
сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуаціїрегіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Городницького родовищавапняків становить- 4,2га.
Площа планованого розширення меж ділянка Західна Городницького родовища
вапняків становить2,1 га.
Згідно з протоколом Ж» 5159 від 27.08.2020 року засідання колегії Державної
комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр
України на Городницькому родовищі, станом на 01.06.2020 р. затверджені балансові
запаси вапняків
загальнодержавного значення у кількості: 741 тис. м, в тому числі за
категорією В - 338 тис. м), СІ -403 тис. м3.
Планована річна потужність родовищаз урахуванням розширення меж площібуде
становити 102 тис. м3
240,0 тис.т., гірничої маси врік. шчь
Забезпеченість підприємства запасами вапняку становить понад 10 років при
річній продуктивності кар'єру з видобутку гірничої маси 102,0 тис.м.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльностіза альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної безпеки при здійсненні експлуатації
об'єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел в атмосферне повітря
здійснюватиза наявності чинного дозволуна викиди;
- дотримання умов спеціального водокористування;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів
відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН
3.3.6.037-99;
- експлуатацію об'єкта здійснювати згідно санітарних норм та правил;
- при проведенні робіт з дотриманням вимог робочого проекту розробки і
рекультивації родовища та екобезпеки, вплив на навколишнє середовище мінімальний
екологічних обмежень і на потребує.
Всі щодо екологічні технічної альтернативи 2
та інші обмеження планованоїдіяльності аналогічні до тих, що й
для технічноїальтернативи 1
селективно і використовується для рекультивації. Суглинки та зруйновані вапняки
розробляються і вивозяться у відвал.
Проведення буро-вибухових робіт передбачається із залученням підрядної
організації, що має спеціальні дозволи на проведення зазначених робіт, та спеціальне
обладнання.
Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту робіт та
зовнішнім відвалоутворенням, яка не передбачає попереднє вибухове розпушення.
Попереднє розпушення корисної копалини передбачається за допомогою
екскаватора з гідроклином, та навантаженням в автосамоскиди, які вивозять гірничу
масу у тимчасові відвали.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Городницьке родовище та ділянка Західна Городницького родовища розташовані
в східній частині Тернопільської області, на межиріччі Серет-Збруч, за 2,5 км на
північний схід від с. Городниця Скалатської міської об'єднаної територіальної громади
Тернопільського району Тернопільської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки родовище територіально
прив'язане до покладів корисних копалин.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення,
сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа Городницького родовища вапняків становить - 4,2 га.
Площа планованого розширення меж ділянка Західна Городницького родовища
вапняків становить - 2,1 га.
Згідно з протоколом Хо 5159 від 27.08.2020 року засідання колегії Державної
комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр
України на Городницькому родовищі, станом на 01.06.2020 р. затверджені балансові
запаси вапняків загальнодержавного значення у кількості: 741 тис. м", в тому числі за
категорією В - 338 тис. м), СІ - 403 тис. м/.
Планована річна потужність родовища з урахуванням розширення меж площі буде
становити 102 тис. м/ / 240,0 тис. т., гірничої маси врік. ме
Забезпеченість підприємства запасами вапняку становить понад 10 років при
річній продуктивності кар'єру з видобутку гірничої маси 102,0 тис.м).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної безпеки при здійсненні експлуатації
об'єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел в атмосферне повітря
здійснювати за наявності чинного дозволу на викиди;
- дотримання умов спеціального водокористування;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів
відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН
3.3.6.037-99;
- експлуатацію об'єкта здійснювати згідно санітарних норм та правил;
- при проведенні робіт з дотриманням вимог робочого проекту розробки і
рекультивації родовища та екобезпеки, вплив на навколишнє середовище мінімальний і
екологічних обмежень на потребує.
щодо технічної альтернативи 2
Всі екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні до тих, що й
для технічної альтернативи |
щодо територіальної альтернативи 1
- поетапне відведення земельних ділянок для потреб пов'язаних з користуванням
надрами;
- дотримання розмірів СЗ3.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка їі захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 - виготовлення проектної документації;
- проведення гірничо-капітальних робіт;
- дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища, щоб
уникнути ерозійних процесів;
- проведення рекультивації відпрацьованих площ кар'єру;
аналогічно
щодо технічної альтернативи 2 технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
робочий проект розробки та гірничо-технічноїрекультивації розроблений на всю
ліцензійну площуі
в межах затвердженого гірничого відводу.
не
щодо територіальної альтернативи 2
розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливуна довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від плановоїдіяльності по експлуатації родовища на
довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведенні розкривних, видобувних, буро-вибухових
роботах, при рекультивації і при вантажно-розвантажувальних роботах -
технологічне
обладнання, кар'єрна техніка, автотранспорт;
- геологічне середовище: потенційний вплив від плановоїдіяльності на геологічне
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі
проведення відкритих гірничих виробіток, але робочим проектом передбачається
відновлення порушенихділянокоб'єкту, тому отримання значних негативнихнаслідків
на передбачається;
- водне середовище: обсяги водокористування, утвовення кар'єрних вод - вплив
відсутній;
1 грунти: вплив на грунтово-рослинний шар, потрібно дотримуватися порядку
проведення комплексу робіт, зазначеного в проекті рекультивації;
- рослиннийі
твариннийсвіт, заповідні об'єкти: носить опосередкований вплив на
стан рослинного і
тваринного світу і має короткочасний характер та швидко
відновлюється;
- навколишнє соціальне середовище:негативного впливу не призведе;
- вплив на навколишнє техногенне середовище: відсутній.
Можливі
щодо технічної альтернативи 2 потенційні впливи від планованої діяльності по експлуатації родовища
на довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведення розкривних, видобувних, при
рекультивації і при вантажно-розвантажувальних роботах -- технологічне обладнання,
кар'єрна техніка, автотранспорт;
- геологічне середовище: потенційний вплив від плановоїдіяльності на геологічне
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі
проведення відкритих гірничих виробіток;
- водне середовище: обсяги водокористування, утворення кар'єрних вод - вплив
відсутній;
щодо територіальної альтернативи 1
- поетапне відведення земельних ділянок для потреб пов'язаних з користуванням
надрами;
- дотримання розмірів С33.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка |і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації;
проведення гірничо-капітальних робіт;
дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища, щоб
уникнути ерозійних процесів;
- проведення рекультивації відпрацьованих площ кар'єру;
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі І
щодо територіальної альтернативи 1
робочий проект розробки та гірничо-технічної рекультивації розроблений на всю
ліцензійну площу і в межах затвердженого гірничого відводу.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності по експлуатації родовища на
довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведенні розкривних, видобувних, буро-вибухових
роботах, при рекультивації і при вантажно-розвантажувальних роботах -- технологічне
обладнання, кар'єрна техніка, автотранспорт;
- геологічне середовище: потенційний вплив від планової діяльності на геологічне
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі
проведення відкритих гірничих виробіток, але робочим проектом передбачається
відновлення порушених ділянок об'єкту, тому отримання значних негативних наслідків
на передбачається;
- водне середовище: обсяги водокористування, утворення кар'єрних вод - вплив
відсутній;
1 грунти: вплив на грунтово-рослинний шар, потрібно дотримуватися порядку
проведення комплексу робіт, зазначеного в проекті рекультивації;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: носить опосередкований вплив на
стан рослинного і тваринного світу і має короткочасний характер та швидко
відновлюється;
- навколишнє соціальне середовище:негативного впливу не призведе;
- вплив на навколишнє техногенне середовище: відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Можливі потенційні впливи від планованої діяльності по експлуатації родовища
на довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведення розкривних, видобувних, при
рекультивації і при вантажно-розвантажувальних роботах -- технологічне обладнання,
кар'єрна техніка, автотранспорт;
- геологічне середовище: потенційний вплив від планової діяльності на геологічне
середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі
проведення відкритих гірничих виробіток;
- водне середовище: обсяги водокористування, утворення кар'єрних вод - вплив
відсутній;
- Трунти: вплив на грунтово-рослинний шар, потрібно дотримуватися порядку
проведення комплексуробіт, зазначеного в проекті рекультивації;
- рослиннийі
твариннийсвіт, заповідні об'єкти: носить опосередкований вплив на
стан рослинного і
тваринного світу і має короткочасний характер та швидко
відновлюється;
- навколишнє соціальне середовище: негативного впливу не призведе;
- вплив на навколишнє техногенне середовище: відсутній.
щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даної ділянки може привести до можливого перевищення гігієнічних
нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферне повітря та санітарних
норм допустимого шуму; щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і
частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливуна довкілля")
Друга категорія планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ст.3, п.3, ч.3 Закону України «Про
оцінку впливуна довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав).
Транскордонний вплив на довкілля на довкілля відсутній.
П. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню дозвіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»
Хе2059-МПІ від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - цечмтроцедура, що передбачає:
- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливуна довкілля;
з проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
- грунти: вплив на грунтово-рослинний шар, потрібно дотримуватися порядку
проведення комплексу робіт, зазначеного в проекті рекультивації;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: носить опосередкований вплив на
стан рослинного і тваринного світу і має короткочасний характер та швидко
відновлюється;
- навколишнє соціальне середовище: негативного впливу не призведе;
- вплив на навколишнє техногенне середовище: відсутній.
щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даної ділянки може привести до можливого перевищення гігієнічних
нормативів допустимого вмісту хімічних речовин в атмосферне повітря та санітарних
норм допустимого шуму; щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України "Про оцінку впливу на довкілля")
Друга категорія планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ст.3, п.3, ч.3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав).
Транскордонний вплив на довкілля на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»
3о2059-МПІ від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про
оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - цечпроцедура, що передбачає:
підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
з суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованоїдіяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (СОМІР-19), спричиненої коронавірусом 5АВ58-СоУ-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводятьсяі
не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливуна довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, і
що підлягає включенню дозвіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстріз оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовкизвіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформаціячпро це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованоїдіяльності
буде продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 20
червня 2012 року реєстраційний номер 5581, та розширення меж родовища але не
більш як на 50 відсотків (2,1 га) ділянка Західна Городницького родовища вапняків
раніше наданої у користування площі ділянки надр (4,2 га) Городницького родовища
вапняків. (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
що видається: Державною службою геології та надр України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню дозвіту
з оцінки впливуна довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової
адміністрації, що розташоване за адресою:46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
е-тай: есо їенаесоле.оду.на, контактна особа - Козак Ольга Петрівна,
тел, (0352) 22-00-20.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби (СОМІЮ)-19), спричиненої коронавірусом 5АВ5-СоМ-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обгрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформаціячтро це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 20
червня 2012 року реєстраційний номер 5581, та розширення меж родовища але не
більш як на 50 відсотків (2,1 га) ділянка Західна Городницького родовища вапняків
раніше наданої у користування площі ділянки надр (4,2 га) Городницького родовища
вапняків.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
що видається: Державною службою геології та надр України.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової
адміністрації, що розташоване за адресою: 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль,
е-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, контактна особа - Козак Ольга Петрівна, тел. (0352) 22-00-20.

2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше