Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

ПОВІДОМЛЕННЯ

Оголошення
01.02.2022

Скалатська міська об’єднана територіальна громада, код ЄДРПОУ 04058445 інформує про
намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Скалатська міська об’єднана територіальна громада, юридична адреса: 47851,
Тернопільська область, Тернопільський район, місто Скалат, вул. Грушевського, будинок 2.
Голова громади Савончак Петро Васильович, e-mail: rada@sklatmr.gov.ua, контактний номер
телефону: +380354331607.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Скалатська міська об’єднана територіальна громада планує будівництво установки для
переробки твердих побутових відходів методом біоферментації.
Технічна альтернатива 1: переробка сільськогосподарських відходів та органічної частини
ТПВ методом біоферментації.
Технічна альтернатива 2: переробка сільськогосподарських відходів та органічної частини
ТПВ методом компостування.
Враховуючи недоліки метода компостування органічної складової частини ТПВ (значний
проміжок часу, який потрібний для отримання компосту з відходів, продуктивність праці і
багатоопераційність процесу, наявність значних виробничих площ для розміщення компостних
штабелів та забруднення середовища) – перша технічна альтернатива є пріоритетна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1: будівництво установки для переробки твердих побутових
відходів методом біоферментації планується на території м. Скалат, Скалатської міської
територіальної громади, Тернопільського району, Тернопільської області. Розміщення установка
для переробки твердих побутових відходів планується на земельній ділянці площею 6,0 га
(кадастровий номер: 6124610500:02:003:0506; тип власності: комунальна власність; цільове
призначення: 18.00 Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються
як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки,
зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до
земель загального користування).
Територіальна альтернатива 2: будівництво установки для переробки твердих побутових
відходів методом біоферментації планується на території с. Зарубинці, Скалатської міської
територіальної громади, Тернопільського району, Тернопільської області. Розміщення установка
для переробки твердих побутових відходів планується на земельній ділянці площею 0,62 га
(кадастровий номер: 6124682100:01:002:0009; тип власності: комунальна власність; цільове
призначення: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам).
Враховуючі, що від межі земельної ділянки у с. Зарубинці відстань до житлових будинків
менше розміру нормативної санітарно-захисної зони, перша територіальна альтернатива є
пріоритетна.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Ввід в експлуатацію установки для переробки твердих побутових відходів методом
біоферментації буде сприяти зменшенню негативного впливу відходів на навколишнє природне
середовище, буде сприяти підвищенню родючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарських
культур, буде сприяти збільшенню надходжень у місцевий бюджет. На підприємстві будуть
створені нові робочі місця з належними умовами та достойною оплатою праці. В соціальному
плані реалізація проектних рішень має позитивне значення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Скалатська міська об’єднана територіальна громада планує збудувати установку для
переробки твердих побутових відходів методом біоферментації. Проектом передбачається
будівництво: навісу для лінії сортування сміття, боксів для біофементації, боксів для зберігання
готової продукції (органічних добрив), водонепроникного вигребу, санпропускника, майстерню
з гаражами, будинку для охорони, автомобільну вагу, пожежні резервуари та пожежну насосну.
Загальна площа забудови – 1522,79 м
2
, будівельний об’єм – 6878,57 м
3
. Кількість новостворених
робочих місць – 19.
Планується переробляти на рік до 200 т органічної частини ТПВ, 200 т курячого посліду,
2400 т барди (відхід спиртової промисловості), 1800 т залишків рослин після первинної
сільськогосподарської переробки (солома, лушпиння, листя і т.п.). Загальна річна потужність
установку по переробці відходів буде становити 4600 т.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно
Законодавства України (Кодекс цивільного захисту України, Земельний кодекс України,
Водний кодекс України, Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”, „Про охорону земель”, „Про охорону навколишнього природного
середовища”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Про відходи”)
щодо першої технічної альтернативи:
 дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо охорони атмосферного повітря;
 дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо охорони водних об’єктів;
 дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо поводження з відходами;
 на межі санітарно-захисної зони не допускати перевищення граничнодопустимих
концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 дотримуватися нормативів вібраційного та шумового навантаження на людину;
 не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин у ґрунтах;
 забезпечити виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єкті планової
діяльності.
враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга не розглядаються.
щодо першої територіальної альтернативи:
 дотримуватися вимог містобудівних умов та обмежень;
 дотримувати розмір санітарно-захисної зони;
 дотримуватись протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо другої територіальної альтернативи: друга альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
технічної першої альтернативи: інженерно-геологічні, геологічні, гідрогеологічні та інші
вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період
будівництва та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання природних ресурсів.
враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга не розглядаються.
щодо територіальної альтернативи 1:
 проведення землевпорядних вишукувань, екологічних та будь-яких інших
досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства
України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також
забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів;
 компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони
праці і виробничої санітарії.
Щодо другої територіальної альтернативи: друга альтернатива не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо першої технічної альтернативи:
на стадії будівництва:
 на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
 на клімат і мікроклімат – вплив не суттєвий;
 на водне середовище – водозабір для потреб будівельників з підземних джерел, скид
зворотних вод у водні об’єкти або на рельєф відсутній;
 на техногенне середовище – вплив не суттєвий;
 на соціальне середовище – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 на ґрунт – порушення ґрунтового покриву;
на стадії експлуатації:
 на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин;
 на клімат і мікроклімат – вплив не суттєвий;
 на водне середовище – водозабір для потреб ферментаційного комплексу з підземних
джерел, скид зворотних вод у водні об’єкти або на рельєф відсутній;
 на техногенне середовище – покрашення;
 на соціальне середовище – зростання відрахувань у місцевий та обласний бюджети;
 на рослинний та тваринний світ – викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив;
 на ґрунт – вплив не суттєвий;
враховуючи що перша технічна альтернатива є пріоритетна, друга не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України „Про оцінку
впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону
України „Про оцінку впливу на довкілля”, стаття 3, частина 3, п. 11 інші види діяльності:
утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного
впливу).
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VІІІ
від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України „Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть розміщені відповідно до статті 6 Закону України „Про
оцінку впливу на довкілля” в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Рішенням про провадження планованої діяльності відповідно до законодавства буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається
Управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Тернопільській області.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.
Поштова адреса: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.
Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана Олександрівна.
тел. (0352) 22-00-20. Електронна пошта: eco_ter@eco.te.gov.иа.

2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше